கண் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள்

பொது கண் நோய்கள் (General Eye Diseases)
 • கண்புரை (Cataract)
 • விழி ஒளி குறைபாடு (Refractive Errors)
 • கண் நீர் அழுத்த நோய் (Glaucoma)
 • குறை பார்வை (Low Vision)
 • யூவியைட்டிஸ் (Uveitis)
கருவிழி நோய்கள் (Corneal  Diseases)
 • கருவிழி மாற்று அறுவை சிகிச்சை (Cornea Transplantation)
 • கார்னியல் அல்சர் (Corneal Ulcer)
 • உலர் கண் (Dry Eye)
 • கூம்புகருவிழி (Keratoconus)
 • கண் சதை வளர்ச்சி (Pterygium)
 • லேசிக் (Lasik)
குழந்தைகளுக்கான கண் பராமரிப்பு
 • ஒவ்வாமை விழி வெண்படல அழற்சி (Allergic Conjunctivitis)
 • குழந்தை பருவ கண்புரை (Childhood Cataracts)
 • சோம்பேறி கண் (Lazy Eye)
 • குழந்தை பருவ விழி ஒளி குறைபாடு (Paediatric Refractive Errors)
 • மாறுகண் (Squint)
ஆர்பிட் (Orbit)
 • கண் நீர் பாதை அடைப்பு (Blocked Tear Duct)
 • இமைத்தொய்வு (Ptosis)
 • கண் இமை தோல் புற்றுநோய் (Eyelid Skin Cancer)
 • ரெட்டினோபிளாஸ்டோமா (Retinoblastoma)
 • தைராய்டு கண் நோய்கள் (Thyrodi Eye Diseases)
 • செயற்கை கண் (Prosthetic Eye)
விழித்திரை நோய்கள் (Retinal Diseases)